Lokstallet

Ellok Ub 255 i Lokstallet

Nässjö Järnvägsmuseum disponerar delar av 1911 års lokstall som verkstad och förrådslokal. Här följer en kort redogörelse om de lokstall som har funnits i Nässjö,
samt en mer utförlig beskrivning av ”vårt” stall.

Där järnvägar möts fanns, och finns fortfarande, behov av att underhålla och reparera fordon. Under ångloksepoken och den tidiga eldriftens år fyllde lokstallarna en viktig roll; där kunde stallpersonalen smörja, elda på och reparera loken, skyddade från väder och vind.

I Nässjö möts järnvägslinjer från sex olika håll; från Stockholm, Malmö, Falköping, Oskarshamn, Halmstad och Åseda (linjen vidare till Kalmar lades ned 1989). De inblandade järnvägsbolagen har varit Statens Järnvägar (SJ) med Södra Stambanan från 1864, Nässjö-Oskarshamns Järnväg (NOJ) från 1873, Östra Stambanan (SJ) från 1874, Halmstad-Nässjö Järnväg (HNJ) från 1882 och Sävsjöström-Nässjö Järnväg (SäNJ) från 1914. Det sistnämnda bolaget bedrev ett nära samarbete med Kalmar Järnvägar (KJ) och trafikerade gemensamt linjen Nässjö-Kalmar.

1864 års stall

När SJ invigde Södra Stambanan år 1864 stod det första lokstallet, med fyra spår, färdigt. Till stallet hörde en elvameters vändskiva, en kolbod och ett vagnskjul. Vid anläggandet av Östra Stambanan byggde man ut stallet med tre spår. Mellan 1892 och 1896 tillbyggdes ytterligare fyra, något längre, spår. Byggnaden revs 1914.

1882 års stall

Detta år uppförde HNJ ett eget lokstall med två spår utan vändskiva, vid Halmstadbanans utfart, söder om SJ-stallet. Byggnaden revs 1996.

1896 års stall

Det äldsta SJ-stallet kom i slutet av 1800-talet att ligga i vägen för utvidgningsplanerna av bangården i Nässjö, varför man år 1896 påbörjade bygget av en ny lokstation i bangårdens norra del. Här anlades ett lokstall med fyra spår vid en sextonmeters vändskiva. Fram till år 1900 utökades stallet till femton spår och sammanbyggdes med expeditions- och överliggningslokaler.

Då elektrifieringen av Södra Stambanan var klar år 1933 minskade ånglokstjänsten i Nässjö och behovet av stallplatser för lok minskade, varför man lät riva åtta av de platser i 1896 års stall som inte längre behövdes. 1958 byggdes en hall för skötsel av motorvagnar invid linjen mot Jönköping. Denna sammanbyggdes senare med den nya lokverkstaden som stod färdig år 1983. I samband därmed revs de sista delarna av 1896 års lokstall. Expeditions- och överliggningshuset finns fortfarande kvar.

1911 års stall
Det stora rundstall som finns kvar idag började byggas år 1910, öster om 1896 års stall. Det stod färdigt med sex spår år 1911 och sammanbyggdes med ett vattentorn och en ångcentral. Vid tillfartsspåren fanns kolbås, kolupplag och kolbrygga med tippvagnar. Fram till år 1918 utökades stallet till femton spår, varav de tre senast byggda var något längre än de övriga.

1914 års stall

Detta år uppförde SäNJ ett lokstall med två spår vid en femtonmeters vändskiva i bangårdens södra del, intill HNJ-stallet. Byggnaden finns kvar och används av Banverket.

1911 års lokstall i Nässjö

1896 års stall till vänster, 1911 års stall till höger. Flygfoto från åren kring 1930.

Beskrivning av 1911 års stall

Lokstallet är ett rundstall, byggt kring en tjugometers vändskiva. Grunden, liksom arbetsgravarnas sidor, består av huggen granit. Som väggmaterial har rödbrunt tegel använts, murat i hel- eller halvstensskift. Taket är av trä, klätt med takpapp och uppburet av en takstolskonstruktion av stål. Invändigt är väggarna putsade och grönmålade från golvet till knappt två meters höjd, däröver vitmålade liksom taket. Samtliga stålkonstruktioner är målade mossgröna och portarna har en blågrå färg. Golvet är gjutet i betong.

Rälerna är fästade i arbetsgravarnas stenkanter, samt mot bakväggen försedda med fasta stoppskor. Portarna är formade efter järnvägens lastprofil och medger infart av ellok med nedfälld strömavtagare.

Det finns femton stallplatser, varav de nio första har använts som driftverkstad för både ång- och ellok fram till ca 1970-talet, utan att ha förändrats nämnvärt sedan omkring 1950. I anslutning till spår 1 finns en större utbyggnad med vattentorn och ångpanncentral. Här har även funnits en maskinverkstad. Bakom spår 2 finns en ässja med lufthammare och smidesverktyg, gradsax och klippsax. Bakom spår 3 finns det gamla materialförrådet samt ett uppvärmt oljeförråd. Över de nio första stallplatserna löper en eldriven travers på balkar under taket. Vid spår 2 och 5 finns särskilda stegar som är kopplade till ett nyckelsystem så att de ej kan fällas mot loket innan porten är stängd, för att undvika den farliga kontaktledningen.

En arbetsbänk med verktygsskåp finns längs den västra kortväggen i anslutning till skivvaktskuren och verkmästarkontoret. Under spår 7-9 löper sänkgravar med elektriska domkrafter, vilka användes för att byta hjulaxlar utan att behöva lyfta hela loket. Om så var nödvändigt användes spår 5 med tillhörande loklyftdomkrafter. Spår 13-15 är lite längre än övriga, eftersom de var avsedda att hysa de stora F-loken som var stationerade i Nässjö. Arbetsgravar har funnits under samtliga spår, men är idag igenfyllda på spår 12-15, där även rälerna är borttagna.

Vändskivan tillkom samtidigt med stallet och var en av de första tjugometersskivorna i vårt land. År 1921 fick den kullager och, förmodligen vid samma tillfälle, även eldrift. Eldriften fungerar än idag med ett kontaktorstativ som har sex körlägen i varje riktning. Skivan låses mekaniskt med en separat manöverspak i varje ände.

Som vid många svenska vändskivor är gropen överdäckad med trä på stålkonsoler från vändskivebalken. Eftersom Nässjö bangård blev elektrifierad 1932 har vändskivan en intressant anordning i form av en ”sol” som fördelar kontaktledningen till de olika spåren runt skivan.

Personalen vid lokstationen uppgick år 1950 till inte mindre än 377 man. Hantverkskunnande var obligatoriskt för den som ville bli lokförare i början av seklet. Många började i verkstaden för att sedan arbeta sig vidare som stallkarlar, lokputsare, extraeldare, eldare och till sist lokförare.

Bokning & frågor
Boka online:

Ditt namn: *

 

Din epost: *

 

Ditt telefonnummer: *

 

Resmål: *

 

Påstigningsort: *

 

Antalet personer: *

 

Önskad sittplats: *

 

Övriga önskemål (ev. kampanjkod):

 


Boka via telefon: 0380-132 00 - Vardagar kl 13-16


Glöm inte att informera om ev. kostavvikelse redan vid bokningen av resan. Ombord på tåget går det bra att betala resor, mat och dryck med kort!


Det är inte tillåtet att förtära medhavd alkohol ombord på vårt tåg.


För samtliga resor tillämpas NJ resevillkor.